Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #136733
master
18c8385d
deployer
#20267 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:10

passed #136732
master
18c8385d
macosx
#20267 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

19:01

86.0%
passed #136731
master
18c8385d
macosx
#20267 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

19:41

86.0%
passed #136730
master
18c8385d
docker
#20267 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

05:39

86.0%
passed #136729
master
18c8385d
docker
#20267 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

05:48

86.0%
passed #136728
roc
39cb472c
macosx
#20266 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

17:54

86.0%
passed #136727
roc
39cb472c
macosx
#20266 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

18:36

86.0%
passed #136726
roc
39cb472c
docker
#20266 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

06:46

86.0%
passed #136725
roc
39cb472c
docker
#20266 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

06:47

86.0%
passed #136696
master
dc941439
deployer
#20261 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:16

passed #136695
master
dc941439
macosx
#20261 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

18:35

86.0%
passed #136694
master
dc941439
macosx
#20261 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

19:17

86.0%
passed #136693
master
dc941439
docker
#20261 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

12:07

86.0%
passed #136692
master
dc941439
docker
#20261 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

15:56

86.0%
passed #136676
roc
2e014dc1
macosx
#20255 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

18:43

86.0%
passed #136675
roc
2e014dc1
macosx
#20255 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

18:58

86.0%
passed #136674
roc
2e014dc1
docker
#20255 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

23:19

86.0%
passed #136673
roc
2e014dc1
docker
#20255 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

27:22

86.0%
passed #136672
roc
18ab16a4
macosx
#20254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

17:48

86.0%
passed #136671
roc
18ab16a4
macosx
#20254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

18:28

86.0%
passed #136670
roc
18ab16a4
docker
#20254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

20:46

86.0%
passed #136669
roc
18ab16a4
docker
#20254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

21:15

86.0%
passed #135888
master
b454ba50
deployer
#20044 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:13

passed #135887
master
b454ba50
macosx
#20044 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

22:28

86.0%
passed #135886
master
b454ba50
macosx
#20044 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

23:10

86.0%
passed #135885
master
b454ba50
docker
#20044 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

07:59

86.0%
passed #135884
master
b454ba50
docker
#20044 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

08:15

86.0%
passed #135462
hist
2f4747fd
macosx
#19956 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

22:33

83.0%
passed #135461
hist
2f4747fd
macosx
#19956 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

23:09

83.0%
passed #135460
hist
2f4747fd
docker
#19956 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

22:00

83.0%