Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #179766
v2.2.1
b192796e
docker
#35015 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:57

passed #179765
v2.2.1
b192796e
docker
#35015 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:05

passed #179764
v2.2.1
b192796e
docker
#35015 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:09:06

59.0%
passed #179763
v2.2.1
b192796e
docker
#35015 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:09:15

59.0%
passed #179762
v2.2.1
b192796e
macosx
#35015 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:17:27

60.0%
passed #179761
v2.2.1
b192796e
macosx
#35015 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:17:33

60.0%
canceled #179760
master
b192796e
docker
#35014 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #179759
master
b192796e
docker
#35014 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:07

canceled #179758
master
b192796e
docker
#35014 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:08

canceled #179757
master
b192796e
macosx
#35014 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:02

canceled #179756
master
b192796e
macosx
#35014 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:02

passed #177916
master
819b50ba
docker
#34521 by Anjith GEORGE's avatar deploy deploy_beta

00:01:57

passed #177915
master
819b50ba
docker
#34521 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_37

00:13:54

59.0%
passed #177914
master
819b50ba
docker
#34521 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_36

00:11:39

59.0%
passed #177913
master
819b50ba
macosx
#34521 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_37

00:19:21

60.0%
passed #177912
master
819b50ba
macosx
#34521 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_36

00:19:10

60.0%
failed #177822
master
819b50ba
macosx
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_37

00:03:23

failed #177821
master
819b50ba
macosx
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_36

00:00:01

failed #177820
master
819b50ba
docker
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_37

00:06:25

failed #177819
master
819b50ba
docker
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_36

00:06:05

failed #177815
master
819b50ba
macosx
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_36

00:00:01

skipped #177813
master
819b50ba
docker
#34499 by Anjith GEORGE's avatar deploy deploy_beta
failed #177812
master
819b50ba
docker
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_37

00:03:18

failed #177811
master
819b50ba
docker
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_36

00:05:18

failed #177810
master
819b50ba
macosx
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_37

00:05:35

failed #177809
master
819b50ba
macosx
#34499 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_36

00:00:01

failed #177690
master
819b50ba
macosx
#34462 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_37

00:06:01

failed #177689
master
819b50ba
macosx
#34462 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_36

00:00:02

failed #177688
master
819b50ba
docker
#34462 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_37

00:07:49

failed #177687
master
819b50ba
docker
#34462 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_36

00:06:04