Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167254
v2.0.16
aa3e5780
docker
#31049 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:21

passed #167253
v2.0.16
aa3e5780
docker
#31049 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:24

passed #167252
v2.0.16
aa3e5780
macosx
#31049 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:14:50

92.0%
passed #167251
v2.0.16
aa3e5780
docker
#31049 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:20:24

92.0%
canceled #167250
master
aa3e5780
docker
#31048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167249
master
aa3e5780
macosx
#31048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:07

canceled #167248
master
aa3e5780
docker
#31048 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:03

passed #153818
master
231d420a
deployer
#25652 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:00:31

passed #153817
master
231d420a
macosx
#25652 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:06:02

92.0%
passed #153816
master
231d420a
docker
#25652 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:05:12

92.0%
passed #153815
no-cmake
98431b55
macosx
#25649 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:06:07

92.0%
passed #153814
no-cmake
98431b55
docker
#25649 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:05:20

92.0%
passed #153808
no-cmake
98431b55
macosx
#25649 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:14:38

92.0%
passed #153807
no-cmake
98431b55
docker
#25649 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:05:07

92.0%
passed #153790
no-cmake
8dee3397
macosx
#25641 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:19:15

92.0%
passed #153789
no-cmake
8dee3397
docker
#25641 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:13:28

92.0%
canceled #153788
no-cmake
52463274
macosx
#25640 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:02:50

canceled #153787
no-cmake
52463274
docker
#25640 by André Anjos's avatar build build_linux_36

failed #152778
master
ac051da7
macosx
#25183 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:14:08

skipped #152771
master
ac051da7
deployer
#25183 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #152770
master
ac051da7
macosx
#25183 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:13:48

passed #152769
master
ac051da7
docker
#25183 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:12:32

92.0%
skipped #151958
master
ac051da7
deployer
#24899 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #151957
master
ac051da7
macosx
#24899 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:17:44

passed #151956
master
ac051da7
docker
#24899 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:06:03

92.0%
failed #151526
master
ac051da7
macosx
#24672 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:13:37

skipped #151395
master
ac051da7
deployer
#24672 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #151394
master
ac051da7
macosx
#24672 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:17:04

passed #151393
master
ac051da7
docker
#24672 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:13:57

92.0%
passed #143764
v2.0.15
a83b65fa
deployer
#22054 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:00:19