Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #178940
v2.0.14
38819374
docker
#34788 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:50

passed #178939
v2.0.14
38819374
docker
#34788 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:55

passed #178938
v2.0.14
38819374
docker
#34788 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:15:18

passed #178937
v2.0.14
38819374
docker
#34788 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:15:02

passed #178936
v2.0.14
38819374
macosx
#34788 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:13:28

passed #178935
v2.0.14
38819374
macosx
#34788 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:13:07

canceled #178934
master
38819374
docker
#34787 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #178933
master
38819374
docker
#34787 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:04

canceled #178932
master
38819374
docker
#34787 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:04

canceled #178931
master
38819374
macosx
#34787 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:03

canceled #178930
master
38819374
macosx
#34787 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:04

passed #170745
big-issue-106
64bb75f8
macosx
#32523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:06:03

88.0%
passed #170744
big-issue-106
64bb75f8
docker
#32523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:05:38

88.0%
passed #170533
big-issue-106
b0ef4f74
docker
#32445 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:05:49

90.0%
passed #170532
big-issue-106
b0ef4f74
macosx
#32445 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:14:03

90.0%
failed #170531
big-issue-106
b0ef4f74
docker
#32445 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:15:38

passed #170444
big-issue-106
6404e6c7
macosx
#32410 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:18:08

88.0%
passed #170443
big-issue-106
6404e6c7
docker
#32410 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:18:16

88.0%
passed #170442
big-issue-106
8da0f6fd
macosx
#32409 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:20:01

88.0%
passed #170441
big-issue-106
8da0f6fd
docker
#32409 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:17:45

88.0%
passed #167225
v2.0.13
0c42ac97
docker
#31037 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:02:58

passed #167224
v2.0.13
0c42ac97
docker
#31037 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:07

passed #167223
v2.0.13
0c42ac97
macosx
#31037 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:21:01

passed #167222
v2.0.13
0c42ac97
docker
#31037 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:18:47

canceled #167221
master
0c42ac97
docker
#31036 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167220
master
0c42ac97
macosx
#31036 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:06

canceled #167219
master
0c42ac97
docker
#31036 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:07

passed #143720
v2.0.12
07b0dda7
deployer
#22042 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:00:08

passed #143719
v2.0.12
07b0dda7
deployer
#22042 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:00:21

passed #143718
v2.0.12
07b0dda7
macosx
#22042 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:07:51