Status Job Pipeline Stage Name Coverage
canceled #150001
master
d491c983
deployer
#24139 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #150000
master
d491c983
macosx
#24139 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

04:16

canceled #149999
master
d491c983
docker
#24139 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

04:16

passed #146363
master
46540688
deployer
#22868 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:10

passed #146362
master
46540688
macosx
#22868 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

11:41

passed #146361
master
46540688
macosx
#22868 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

12:41

passed #146360
master
46540688
docker
#22868 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

08:06

passed #146359
master
46540688
docker
#22868 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

08:18

passed #146357
p1
a351280b
macosx
#22824 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

12:11

passed #146356
p1
a351280b
macosx
#22824 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

11:38

failed #146184
p1
a351280b
macosx
#22824 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

01:12

failed #146183
p1
a351280b
macosx
#22824 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

01:11

passed #146182
p1
a351280b
docker
#22824 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

13:50

passed #146181
p1
a351280b
docker
#22824 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

12:34

passed #145271
master
1e9584f3
deployer
#22499 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:17

passed #145270
master
1e9584f3
macosx
#22499 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

12:08

passed #145269
master
1e9584f3
macosx
#22499 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

12:32

passed #145268
master
1e9584f3
docker
#22499 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

06:28

passed #145267
master
1e9584f3
docker
#22499 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

06:29

passed #145264
removed-plot
0e62f0da
macosx
#22496 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

12:14

passed #145263
removed-plot
0e62f0da
macosx
#22496 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

11:35

passed #145262
removed-plot
0e62f0da
docker
#22496 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

09:06

passed #145261
removed-plot
0e62f0da
docker
#22496 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

09:36

passed #144912
v0.0.3
f3dfaaf7
deployer
#22393 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:07

passed #144911
v0.0.3
f3dfaaf7
deployer
#22393 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:25

passed #144910
v0.0.3
f3dfaaf7
macosx
#22393 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

17:26

passed #144909
v0.0.3
f3dfaaf7
macosx
#22393 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

18:27

passed #144908
v0.0.3
f3dfaaf7
docker
#22393 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

20:03

passed #144907
v0.0.3
f3dfaaf7
docker
#22393 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

20:24

canceled #144906
master
f3dfaaf7
deployer
#22392 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta