Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #137108
master
2e11f670
deployer
#20346 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:18

passed #137107
master
2e11f670
macosx
#20346 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

16:38

passed #137106
master
2e11f670
macosx
#20346 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

18:18

passed #137105
master
2e11f670
docker
#20346 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

19:36

passed #137104
master
2e11f670
docker
#20346 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

19:46

passed #137063
fix-conda-recipe
b9712a35
macosx
#20337 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

18:42

passed #137062
fix-conda-recipe
b9712a35
macosx
#20337 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

17:50

passed #137061
fix-conda-recipe
b9712a35
docker
#20337 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

22:34

passed #137060
fix-conda-recipe
b9712a35
docker
#20337 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

24:17

passed #135403
master
7d39c378
deployer
#19942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:10

passed #135402
master
7d39c378
macosx
#19942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

25:25

passed #135401
master
7d39c378
macosx
#19942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

26:11

passed #135400
master
7d39c378
docker
#19942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

06:26

passed #135399
master
7d39c378
docker
#19942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

06:30

passed #135392
issue-50
73c665b3
macosx
#19940 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

24:12

passed #135391
issue-50
73c665b3
macosx
#19940 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

27:59

passed #135390
issue-50
73c665b3
docker
#19940 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

18:32

passed #135389
issue-50
73c665b3
docker
#19940 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

21:25

failed #135363
issue-50
53533f2b
macosx
#19933 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

17:32

failed #135362
issue-50
53533f2b
macosx
#19933 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

19:20

failed #135361
issue-50
53533f2b
docker
#19933 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

12:39

failed #135360
issue-50
53533f2b
docker
#19933 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

13:34

failed #135289
issue-50
b920a1b9
macosx
#19915 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

18:34

failed #135288
issue-50
b920a1b9
macosx
#19915 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

21:12

failed #135287
issue-50
b920a1b9
docker
#19915 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

26:34

failed #135286
issue-50
b920a1b9
docker
#19915 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

28:49

canceled #135285
issue-50
373dd226
macosx
#19914 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

canceled #135284
issue-50
373dd226
macosx
#19914 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

canceled #135283
issue-50
373dd226
docker
#19914 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

canceled #135282
issue-50
373dd226
docker
#19914 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27