Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #152274
master
6238fcc1
docker
#24979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:10:53

50.0%
failed #152271
master
6238fcc1
docker
#24979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:06:09

passed #152268
master
6238fcc1
macosx
#24979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:11:27

50.0%
passed #152187
master
6238fcc1
deployer
#24979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:00:12

failed #152186
master
6238fcc1
macosx
#24979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04:42

failed #152185
master
6238fcc1
docker
#24979 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:06:18

skipped #152184
master
6238fcc1
deployer
#24978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #152183
master
6238fcc1
macosx
#24978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04:44

failed #152182
master
6238fcc1
docker
#24978 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:07:09

passed #152088
master
b07bac10
deployer
#24948 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:00:09

passed #152087
master
b07bac10
macosx
#24948 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:03:58

50.0%
passed #152086
master
b07bac10
docker
#24948 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:10:49

50.0%
passed #152085
master
6d157ae5
deployer
#24947 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:00:09

passed #152084
master
6d157ae5
macosx
#24947 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:08:49

50.0%
passed #152083
master
6d157ae5
docker
#24947 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:10:23

50.0%
passed #145338
v1.0.2
8a41400b
deployer
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:07

passed #145337
v1.0.2
8a41400b
deployer
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:40

passed #145336
v1.0.2
8a41400b
macosx
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:06:21

50.0%
passed #145335
v1.0.2
8a41400b
macosx
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:06:38

50.0%
passed #145334
v1.0.2
8a41400b
docker
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:04

50.0%
passed #145333
v1.0.2
8a41400b
docker
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:09:26

50.0%
canceled #145330
v1.0.2
8a41400b
deployer
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

canceled #145329
v1.0.2
8a41400b
deployer
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

canceled #145328
v1.0.2
8a41400b
macosx
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:05

canceled #145327
v1.0.2
8a41400b
macosx
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:06:10

50.0%
canceled #145326
v1.0.2
8a41400b
docker
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:14

canceled #145325
v1.0.2
8a41400b
docker
#22523 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:05:55

canceled #145324
master
8a41400b
deployer
#22522 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #145323
master
8a41400b
macosx
#22522 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

canceled #145322
master
8a41400b
macosx
#22522 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:00:01