Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #149829
master
4b006182
deployer
#24082 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:20

passed #149828
master
4b006182
macosx
#24082 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

01:21:59

68.0%
passed #149827
master
4b006182
docker
#24082 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

01:27:31

failed #149797
expose-mac
961588dc
macosx
#24070 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

10:00:01

passed #149796
expose-mac
961588dc
docker
#24070 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

01:39:15

69.0%
skipped #146580
master
6226b16d
deployer
#22931 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta
failed #146579
master
6226b16d
macosx
#22931 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

failed #146578
master
6226b16d
macosx
#22931 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

17:21:08

passed #146577
master
6226b16d
docker
#22931 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

01:41:51

69.0%
passed #146576
master
6226b16d
docker
#22931 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

01:47:37

69.0%
passed #145184
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

09:56:49

68.0%
passed #145138
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

06:23:05

68.0%
canceled #145123
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

21:26:30

failed #145119
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

04:25:17

failed #145118
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

04:24:56

passed #145072
v5.0.0
9cca122f
deployer
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:11

passed #145071
v5.0.0
9cca122f
deployer
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:26

canceled #145070
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

16:31:07

canceled #145069
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

16:31:00

passed #145068
v5.0.0
9cca122f
docker
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

01:38:01

passed #145067
v5.0.0
9cca122f
docker
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

01:44:42

69.0%
canceled #145066
v5.0.0
9cca122f
deployer
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

canceled #145065
v5.0.0
9cca122f
deployer
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

canceled #145064
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:18

canceled #145063
v5.0.0
9cca122f
macosx
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:18

canceled #145062
v5.0.0
9cca122f
docker
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

canceled #145061
v5.0.0
9cca122f
docker
#22438 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

canceled #145060
master
9cca122f
deployer
#22437 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #145059
master
9cca122f
macosx
#22437 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:23

canceled #145058
master
9cca122f
macosx
#22437 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:23