Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #211739
v2.0.6
c80b3621
docker
#43724 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:32

passed #211738
v2.0.6
c80b3621
docker
#43724 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:39

passed #211737
v2.0.6
c80b3621
docker
#43724 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:04:17

passed #211736
v2.0.6
c80b3621
docker
#43724 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:25

passed #211735
v2.0.6
c80b3621
macosx
#43724 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:04:34

passed #211734
v2.0.6
c80b3621
macosx
#43724 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04:46

canceled #211733
master
c80b3621
docker
#43723 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211732
master
c80b3621
docker
#43723 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:00

canceled #211731
master
c80b3621
docker
#43723 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:01

canceled #211730
master
c80b3621
macosx
#43723 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:05

canceled #211729
master
c80b3621
macosx
#43723 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:06

passed #189090
v2.0.5
88ed9ecc
docker
#37333 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:01:10

passed #189089
v2.0.5
88ed9ecc
docker
#37333 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:01:17

passed #189088
v2.0.5
88ed9ecc
docker
#37333 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:45

passed #189087
v2.0.5
88ed9ecc
docker
#37333 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:03:48

passed #189086
v2.0.5
88ed9ecc
macosx
#37333 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:10:18

passed #189085
v2.0.5
88ed9ecc
macosx
#37333 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:10:26

canceled #189084
master
88ed9ecc
docker
#37332 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #189083
master
88ed9ecc
docker
#37332 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:00

canceled #189082
master
88ed9ecc
docker
#37332 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:00

canceled #189081
master
88ed9ecc
macosx
#37332 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:00:06

canceled #189080
master
88ed9ecc
macosx
#37332 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:07

passed #187756
master
73317216
docker
#36969 by Anjith GEORGE's avatar deploy deploy_beta

00:01:12

passed #187755
master
73317216
docker
#36969 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_37

00:03:50

passed #187754
master
73317216
docker
#36969 by Anjith GEORGE's avatar build build_linux_36

00:03:54

passed #187753
master
73317216
macosx
#36969 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_37

00:04:07

passed #187752
master
73317216
macosx
#36969 by Anjith GEORGE's avatar build build_macosx_36

00:04:11

passed #179744
v2.0.4
53fe6213
docker
#35009 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:52

passed #179743
v2.0.4
53fe6213
docker
#35009 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:59

passed #179742
v2.0.4
53fe6213
docker
#35009 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:03:28