Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #154571
v1.0.2
6e7ab0c4
deployer
#25929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:34

passed #154570
v1.0.2
6e7ab0c4
deployer
#25929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:33

passed #154569
v1.0.2
6e7ab0c4
macosx
#25929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:02:07

passed #154568
v1.0.2
6e7ab0c4
docker
#25929 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:11:41

canceled #154567
master
6e7ab0c4
deployer
#25928 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #154566
master
6e7ab0c4
macosx
#25928 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00

canceled #154565
master
6e7ab0c4
docker
#25928 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:08

passed #154548
master
dd482a7a
deployer
#25920 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:00:26

passed #154547
master
dd482a7a
macosx
#25920 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:02:03

passed #154546
master
dd482a7a
docker
#25920 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:16:42

passed #154444
v1.0.1
6b0e7c8f
deployer
#25886 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:32

passed #154443
v1.0.1
6b0e7c8f
deployer
#25886 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:34

passed #154442
v1.0.1
6b0e7c8f
macosx
#25886 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:00

passed #154441
v1.0.1
6b0e7c8f
docker
#25886 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:11:38

canceled #154440
master
6b0e7c8f
deployer
#25885 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #154439
master
6b0e7c8f
macosx
#25885 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:07

canceled #154438
master
6b0e7c8f
docker
#25885 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:09

failed #154437
v1.0.0
57f2f0e8
deployer
#25882 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:33

passed #154436
v1.0.0
57f2f0e8
deployer
#25882 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:33

passed #154435
v1.0.0
57f2f0e8
macosx
#25882 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:46

passed #154434
v1.0.0
57f2f0e8
docker
#25882 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:11:41

canceled #154433
master
57f2f0e8
deployer
#25881 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #154432
master
57f2f0e8
macosx
#25881 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

canceled #154431
master
57f2f0e8
docker
#25881 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:04

passed #154398
master
189c456c
deployer
#25866 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:00:31

passed #154397
master
189c456c
macosx
#25866 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:02:24

passed #154396
master
189c456c
docker
#25866 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:26:40

skipped #154342
master
014791cf
deployer
#25837 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
passed #154341
master
014791cf
macosx
#25837 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:03:05

failed #154340
master
014791cf
docker
#25837 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:24:26