Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
failed #171140
master
0a790353
docker
#32555 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:03:59

passed #171139
master
0a790353
macosx
#32555 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:03:05

passed #171138
master
0a790353
docker
#32555 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:33:30

passed #170817
master
0a790353
docker
#32555 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:03:19

passed #170816
master
0a790353
macosx
#32555 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:14

passed #170815
master
0a790353
docker
#32555 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:44:18

canceled #170814
master
af3b8d3d
docker
#32554 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

passed #170813
master
af3b8d3d
macosx
#32554 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:00

canceled #170812
master
af3b8d3d
docker
#32554 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:09:59

skipped #170748
master
e4351574
docker
#32524 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #170747
master
e4351574
macosx
#32524 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:18

passed #170746
master
e4351574
docker
#32524 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:23:41

skipped #170722
master
e4351574
docker
#32515 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #170721
master
e4351574
macosx
#32515 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:17

passed #170720
master
e4351574
docker
#32515 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:24:44

canceled #170707
master
9ec1e327
docker
#32511 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

failed #170706
master
9ec1e327
macosx
#32511 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:01:16

canceled #170705
master
9ec1e327
docker
#32511 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:28:55

skipped #170704
master
8e94aa63
docker
#32510 by Guillaume HEUSCH's avatar deploy deploy_beta
failed #170703
master
8e94aa63
macosx
#32510 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:01:16

passed #170702
master
8e94aa63
docker
#32510 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:23:31

canceled #170701
master
5dd0b683
docker
#32509 by Guillaume HEUSCH's avatar deploy deploy_beta

failed #170700
master
5dd0b683
macosx
#32509 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:02:21

canceled #170699
master
5dd0b683
docker
#32509 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:12:46

failed #170698
master
ee35679c
macosx
#32508 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:02:41

skipped #170697
master
ee35679c
docker
#32508 by Guillaume HEUSCH's avatar deploy deploy_beta
failed #170696
master
ee35679c
macosx
#32508 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:02:49

passed #170695
master
ee35679c
docker
#32508 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:23:31

failed #170692
1-vgg-fine-tuning-hfr-resnet
6766290a
macosx
#32504 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_macosx_36

00:02:45

passed #170691
1-vgg-fine-tuning-hfr-resnet
6766290a
docker
#32504 by Guillaume HEUSCH's avatar build build_linux_36

00:23:45