I_gen_i1_014.h5.json 1.54 KB
Newer Older
Amir MOHAMMADI's avatar
Amir MOHAMMADI committed
1
{"14_38_31_230": {"reye": [961.6500000000001, 487.125], "leye": [945.45, 588.375]}, "14_38_34_939": {"reye": [960.0, 501.67499999999995], "leye": [944.0, 588.125]}, "14_38_32_065": {"reye": [965.675, 486.75], "leye": [944.9875, 586.8]}, "14_38_36_978": {"reye": [964.0625, 490.875], "leye": [947.8125, 582.0]}, "14_38_30_429": {"reye": [961.3, 495.67499999999995], "leye": [953.1, 587.8125]}, "14_38_38_214": {"reye": [967.125, 489.5], "leye": [954.9375, 587.375]}, "14_38_34_103": {"reye": [959.6, 489.9375], "leye": [947.6375, 589.3125]}, "14_38_36_575": {"reye": [962.0625, 489.5], "leye": [945.8125, 587.375]}, "14_38_34_538": {"reye": [961.6500000000001, 488.6875], "leye": [957.6, 589.5625]}, "14_38_36_174": {"reye": [964.0625, 486.5625], "leye": [951.875, 588.1875]}, "14_38_35_339": {"reye": [966.875, 489.9], "leye": [947.1875, 584.875]}, "14_38_37_413": {"reye": [945, 480], "mouthright": [1082, 596], "mouthleft": [1083, 497], "nose": [1009, 546], "leye": [941, 598]}, "14_38_32_867": {"reye": [965.125, 496.25], "leye": [948.875, 587.375]}, "14_38_33_702": {"reye": [960.3499999999999, 487.0625], "leye": [944.55, 585.6875]}, "14_38_37_814": {"reye": [962.7125000000001, 489.3], "leye": [950.375, 588.625]}, "14_38_33_301": {"reye": [961.0, 491.7], "leye": [945.0, 588.125]}, "14_38_32_466": {"reye": [959.0, 490.95], "leye": [946.8125, 589.1875]}, "14_38_30_829": {"reye": [958.4, 495.6375], "leye": [946.55, 587.6875]}, "14_38_35_773": {"reye": [967.85, 491.05], "leye": [943.7, 588.5625]}, "14_38_31_664": {"reye": [962.125, 485.3125], "leye": [958.0, 588.4375]}}