Status Job Pipeline Stage Name Coverage
failed #160231
master
c5475a21
macosx
#28233 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:44:45

78.0%
failed #160230
master
c5475a21
docker
#28233 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:38:42

95.0%
failed #160178
master
c5475a21
macosx
#28212 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:41:12

78.0%
failed #160177
master
c5475a21
docker
#28212 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

04:08:12

59.0%
failed #160156
master
c5475a21
macosx
#28200 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:41:23

78.0%
failed #160155
master
c5475a21
docker
#28200 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

04:10:06

59.0%
failed #160134
master
c5475a21
macosx
#28191 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

00:35:45

95.0%
failed #160133
master
c5475a21
docker
#28191 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:04:08

failed #160054
master
c5475a21
macosx
#28156 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:42:06

78.0%
failed #160053
master
c5475a21
docker
#28156 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

03:48:48

53.0%
failed #159959
master
c5475a21
macosx
#28106 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:41:40

78.0%
failed #159958
master
c5475a21
docker
#28106 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

03:46:15

53.0%
failed #159780
master
c5475a21
macosx
#28028 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:48:20

78.0%
failed #159779
master
c5475a21
docker
#28028 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

03:47:43

53.0%
failed #159753
master
c5475a21
macosx
#28028 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

00:24:51

72.0%
failed #159752
master
c5475a21
docker
#28028 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:27:10

72.0%
failed #159644
master
c5475a21
macosx
#27981 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

00:24:41

72.0%
failed #159643
master
c5475a21
docker
#27981 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:27:01

72.0%
failed #159559
master
c5475a21
macosx
#27942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

00:11:38

70.0%
failed #159558
master
c5475a21
docker
#27942 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:11:39

70.0%
failed #159553
master
c5475a21
macosx
#27939 by André Anjos's avatar build macosx

00:11:35

70.0%
failed #159552
master
c5475a21
docker
#27939 by André Anjos's avatar build linux

00:11:24

70.0%
failed #159537
master
a712d027
macpro
#27931 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx_36

00:07:00

70.0%
failed #159536
master
a712d027
docker
#27931 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux_36

00:12:23

70.0%
failed #159458
master
a712d027
macpro
#27907 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx_36

00:06:58

70.0%
failed #159457
master
a712d027
docker
#27907 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux_36

00:05:28

92.0%
failed #159340
master
a712d027
macpro
#27861 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx_36

00:07:00

70.0%
failed #159339
master
a712d027
docker
#27861 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux_36

00:05:29

92.0%
failed #159233
master
a712d027
macpro
#27821 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx_36

00:07:13

70.0%
failed #159232
master
a712d027
docker
#27821 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux_36

00:05:33

92.0%