Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167040
master
3e253283
macosx
#30958 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

08:41:54

68.0%
passed #167039
master
3e253283
docker
#30958 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

08:52:19

68.0%
passed #167022
master
3e253283
macosx
#30951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

09:07:22

68.0%
passed #167021
master
3e253283
docker
#30951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

08:09:51

68.0%
failed #166957
master
3e253283
macosx
#30927 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:02:23

91.0%
failed #166956
master
3e253283
docker
#30927 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:29:35

92.0%
failed #166944
master
3e253283
macosx
#30921 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:02:13

91.0%
failed #166943
master
3e253283
docker
#30921 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:29:05

92.0%
failed #166932
master
3e253283
macosx
#30916 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:02:10

91.0%
failed #166931
master
3e253283
docker
#30916 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:29:18

92.0%
failed #166855
master
3e253283
macosx
#30893 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:02:06

91.0%
failed #166854
master
3e253283
docker
#30893 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:29:17

92.0%
failed #166770
master
3e253283
macosx
#30866 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:02:22

91.0%
failed #166769
master
3e253283
docker
#30866 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:29:23

92.0%
failed #166735
master
3e253283
macosx
#30850 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

01:02:12

91.0%
failed #166734
master
3e253283
docker
#30850 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:29:20

92.0%
passed #166663
master
3e253283
macosx
#30828 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

09:28:58

68.0%
passed #166662
master
3e253283
docker
#30828 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

08:41:28

68.0%
passed #166651
master
3e253283
macosx
#30823 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

09:45:17

68.0%
passed #166650
master
3e253283
docker
#30823 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

08:49:25

68.0%
failed #166628
master
3e253283
macosx
#30815 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

09:06:59

70.0%
failed #166627
master
3e253283
docker
#30815 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

09:06:43

70.0%
failed #166611
master
3e253283
macosx
#30809 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

04:58:12

81.0%
failed #166610
master
3e253283
docker
#30809 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

04:14:59

81.0%
passed #166476
master
3e253283
macosx
#30766 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

09:30:13

68.0%
passed #166475
master
3e253283
docker
#30766 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

08:38:20

69.0%
failed #166296
master
3e253283
macosx
#30696 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build macosx

09:31:39

68.0%
passed #166295
master
3e253283
docker
#30696 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

09:12:12

69.0%
failed #166274
master
3e253283
docker
#30678 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:00:11

failed #166273
master
3e253283
docker
#30684 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build linux

00:00:12