py_api.rst 2.89 KB
Newer Older
1
2
3
4
.. vim: set fileencoding=utf-8 :
.. Tiago de Freitas Pereira <laurent.el-shafey@idiap.ch>
.. Tue 28 Aug 2012 18:09:40 CEST

Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
5
6
.. _py_api:

7
8
9
10
============
 Python API
============

Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Architectures
-------------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.network.SequenceNetwork
  bob.learn.tensorflow.network.Chopra
  bob.learn.tensorflow.network.Dummy
  bob.learn.tensorflow.network.Lenet
  bob.learn.tensorflow.network.LenetDropout
  bob.learn.tensorflow.network.MLP
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
23
24
  bob.learn.tensorflow.network.VGG16
  bob.learn.tensorflow.network.VGG16_mod
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35


Trainers
--------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.trainers.Trainer
  bob.learn.tensorflow.trainers.SiameseTrainer
  bob.learn.tensorflow.trainers.TripletTrainer

Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Learning rate
-------------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.trainers.constant
  bob.learn.tensorflow.trainers.exponential_decay


Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Layers
------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.layers.Layer
  bob.learn.tensorflow.layers.Conv2D
  bob.learn.tensorflow.layers.Dropout
  bob.learn.tensorflow.layers.FullyConnected
  bob.learn.tensorflow.layers.MaxPooling
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
55
  bob.learn.tensorflow.layers.AveragePooling
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
56
57
58
59
60
61
62


Data Shufflers
--------------

.. autosummary::

Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.Base
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.Memory
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.Disk
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.Siamese
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.SiameseDisk
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.SiameseMemory
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.Triplet
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.TripletDisk
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.TripletMemory
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.TripletWithFastSelectionDisk
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.TripletWithSelectionDisk
74
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.OnlineSampling
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84Data Augmentation
-----------------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.datashuffler.DataAugmentation
  bob.learn.tensorflow.datashuffler.ImageAugmentation
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101


Analizers
---------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.analyzers.ExperimentAnalizer

Initialization
--------------

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.initialization.Initialization
  bob.learn.tensorflow.initialization.Constant
  bob.learn.tensorflow.initialization.Gaussian
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
102
  bob.learn.tensorflow.initialization.SimplerXavier
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
103
104
105
106
107
108
109
110
111
  bob.learn.tensorflow.initialization.Xavier


Loss
----

.. autosummary::

  bob.learn.tensorflow.loss.BaseLoss
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
112
  bob.learn.tensorflow.loss.ContrastiveLoss
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
113
114
115
116
117
  bob.learn.tensorflow.loss.TripletLoss

Detailed Information
--------------------

118
119
120
.. automodule:: bob.learn.tensorflow
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.network
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.trainers
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
121
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.layers
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
122
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.datashuffler
Tiago de Freitas Pereira's avatar
Tiago de Freitas Pereira committed
123
124
125
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.analyzers
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.initialization
.. automodule:: bob.learn.tensorflow.loss