Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167197
v2.2.3
2ba719b0
docker
#31025 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:01

passed #167196
v2.2.3
2ba719b0
docker
#31025 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:15

passed #167195
v2.2.3
2ba719b0
macosx
#31025 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:27:12

89.0%
passed #167194
v2.2.3
2ba719b0
docker
#31025 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:25:22

89.0%
canceled #167193
master
2ba719b0
docker
#31024 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167192
master
2ba719b0
macosx
#31024 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:08

canceled #167191
master
2ba719b0
docker
#31024 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:04

passed #143676
v2.2.2
6af443bc
deployer
#22030 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:00:08

passed #143675
v2.2.2
6af443bc
deployer
#22030 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:00:29

passed #143674
v2.2.2
6af443bc
macosx
#22030 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:12:21

89.0%
passed #143673
v2.2.2
6af443bc
macosx
#22030 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:11:52

89.0%
passed #143672
v2.2.2
6af443bc
docker
#22030 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:23:26

89.0%
passed #143671
v2.2.2
6af443bc
docker
#22030 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

00:23:50

89.0%
canceled #143670
master
6af443bc
deployer
#22029 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #143669
master
6af443bc
macosx
#22029 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:02

canceled #143668
master
6af443bc
macosx
#22029 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:00:02

canceled #143667
master
6af443bc
docker
#22029 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:05

canceled #143666
master
6af443bc
docker
#22029 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

00:00:06

passed #142471
master
e8bbf73f
macosx
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:39:24

89.0%
passed #142470
master
e8bbf73f
macosx
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:38:43

89.0%
passed #142405
master
e8bbf73f
deployer
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:00:15

failed #142404
master
e8bbf73f
macosx
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

01:00:07

failed #142403
master
e8bbf73f
macosx
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

01:00:31

passed #142402
master
e8bbf73f
docker
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:33:32

89.0%
passed #142401
master
e8bbf73f
docker
#21679 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:34:19

89.0%
skipped #142236
master
e8bbf73f
deployer
#21639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta
failed #142235
master
e8bbf73f
macosx
#21639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:35:21

failed #142234
master
e8bbf73f
macosx
#21639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:36:14

failed #142233
master
e8bbf73f
docker
#21639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:15:44

failed #142232
master
e8bbf73f
docker
#21639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:16:23