Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
failed #217610
master
bc080972
docker
#45490 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:31

failed #217609
master
bc080972
docker
#45490 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:03:34

failed #217608
master
bc080972
macosx
#45490 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:02:50

failed #217607
master
bc080972
macosx
#45490 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:02:56

failed #216584
master
bc080972
docker
#45252 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:03:33

failed #216583
master
bc080972
docker
#45252 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:03:41

failed #216582
master
bc080972
macosx
#45252 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:08:43

failed #216581
master
bc080972
macosx
#45252 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:08:56

passed #211816
v0.0.6
f0977ed2
docker
#43745 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:30

passed #211815
v0.0.6
f0977ed2
docker
#43745 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:36

passed #211814
v0.0.6
f0977ed2
docker
#43745 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:05:00

65.0%
passed #211813
v0.0.6
f0977ed2
docker
#43745 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:05:00

65.0%
passed #211812
v0.0.6
f0977ed2
macosx
#43745 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:10:08

65.0%
passed #211811
v0.0.6
f0977ed2
macosx
#43745 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04:48

65.0%
canceled #211810
master
f0977ed2
docker
#43744 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211809
master
f0977ed2
docker
#43744 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:08

canceled #211808
master
f0977ed2
docker
#43744 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:08

canceled #211807
master
f0977ed2
macosx
#43744 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:04

canceled #211806
master
f0977ed2
macosx
#43744 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:04

passed #189171
v0.0.5
68c754bf
docker
#37355 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:01:12

passed #189170
v0.0.5
68c754bf
docker
#37355 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:01:16

passed #189169
v0.0.5
68c754bf
docker
#37355 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:04:18

65.0%
passed #189168
v0.0.5
68c754bf
docker
#37355 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:04:23

65.0%
passed #189167
v0.0.5
68c754bf
macosx
#37355 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:04:17

65.0%
passed #189166
v0.0.5
68c754bf
macosx
#37355 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:04:26

65.0%
canceled #189165
master
68c754bf
docker
#37354 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #189164
master
68c754bf
docker
#37354 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:04

canceled #189163
master
68c754bf
docker
#37354 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:04

canceled #189162
master
68c754bf
macosx
#37354 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:00:06

canceled #189161
master
68c754bf
macosx
#37354 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:06