Status Name Job Pipeline Stage Duration Coverage
skipped deploy_beta #254011
master
b6c09174
bob docker
#57503 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_39 #254010
master
b6c09174
bob docker
#57503 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:01:35

failed build_linux_38 #254009
master
b6c09174
bob docker
#57503 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:01:35

failed build_macos_arm_39 #254008
master
b6c09174
bob macos arm allowed to fail
#57503 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:00:50

failed build_macos_intel_39 #254007
master
b6c09174
bob macos intel
#57503 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:01:38

failed build_macos_intel_38 #254006
master
b6c09174
bob macos intel
#57503 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:01:37

passed pypi #211486
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi

00:01:31

passed deploy_stable #211485
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy

00:01:38

passed build_linux_37 #211484
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:06

61.0%
passed build_linux_36 #211483
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:06:11

61.0%
passed build_macosx_37 #211482
v3.0.5
bf910234
macosx
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:24

61.0%
passed build_macosx_36 #211481
v3.0.5
bf910234
macosx
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:04:35

61.0%
canceled deploy_beta #211480
master
bf910234
docker
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy

canceled build_linux_37 #211479
master
bf910234
docker
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:00:06

canceled build_linux_36 #211478
master
bf910234
docker
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:00:06

canceled build_macosx_37 #211477
master
bf910234
macosx
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:00:05

canceled build_macosx_36 #211476
master
bf910234
macosx
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:00:05

passed pypi #188801
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi

00:01:10

passed deploy_stable #188800
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy

00:01:17

passed build_linux_37 #188799
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:05:59

61.0%
passed build_linux_36 #188798
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:05:44

61.0%
passed build_macosx_37 #188797
v3.0.4
ea47843f
macosx
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:04:44

61.0%
passed build_macosx_36 #188796
v3.0.4
ea47843f
macosx
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:04:51

61.0%
canceled deploy_beta #188795
master
ea47843f
docker
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy

canceled build_linux_37 #188794
master
ea47843f
docker
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:00:00

canceled build_linux_36 #188793
master
ea47843f
docker
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:00:00

canceled build_macosx_37 #188792
master
ea47843f
macosx
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:00:02

canceled build_macosx_36 #188791
master
ea47843f
macosx
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build

00:00:02

passed pypi #179523
v3.0.3
7a4edb8c
docker
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi

00:00:53

passed deploy_stable #179522
v3.0.3
7a4edb8c
docker
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy

00:00:57