Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #211486
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:31

passed #211485
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:38

passed #211484
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:06:06

61.0%
passed #211483
v3.0.5
bf910234
docker
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:06:11

61.0%
passed #211482
v3.0.5
bf910234
macosx
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:09:24

61.0%
passed #211481
v3.0.5
bf910234
macosx
#43656 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04:35

61.0%
canceled #211480
master
bf910234
docker
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211479
master
bf910234
docker
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:06

canceled #211478
master
bf910234
docker
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:06

canceled #211477
master
bf910234
macosx
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:05

canceled #211476
master
bf910234
macosx
#43655 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

passed #188801
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:01:10

passed #188800
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:01:17

passed #188799
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:05:59

61.0%
passed #188798
v3.0.4
ea47843f
docker
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:05:44

61.0%
passed #188797
v3.0.4
ea47843f
macosx
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:04:44

61.0%
passed #188796
v3.0.4
ea47843f
macosx
#37254 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:04:51

61.0%
canceled #188795
master
ea47843f
docker
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #188794
master
ea47843f
docker
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:00

canceled #188793
master
ea47843f
docker
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:00

canceled #188792
master
ea47843f
macosx
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:00:02

canceled #188791
master
ea47843f
macosx
#37253 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:02

passed #179523
v3.0.3
7a4edb8c
docker
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:53

passed #179522
v3.0.3
7a4edb8c
docker
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:57

passed #179521
v3.0.3
7a4edb8c
docker
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:05:08

61.0%
passed #179520
v3.0.3
7a4edb8c
docker
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:05:17

61.0%
passed #179519
v3.0.3
7a4edb8c
macosx
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:10:38

61.0%
passed #179518
v3.0.3
7a4edb8c
macosx
#34951 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:11:02

61.0%
canceled #179517
master
7a4edb8c
docker
#34950 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #179516
master
7a4edb8c
docker
#34950 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:02