Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #211426
v3.0.9
ed550821
docker
#43640 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:38

passed #211425
v3.0.9
ed550821
docker
#43640 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:47

passed #211424
v3.0.9
ed550821
docker
#43640 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:11:27

58.0%
passed #211423
v3.0.9
ed550821
docker
#43640 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:11:06

58.0%
passed #211422
v3.0.9
ed550821
macosx
#43640 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:09:57

58.0%
passed #211421
v3.0.9
ed550821
macosx
#43640 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:09:52

58.0%
canceled #211420
master
ed550821
docker
#43639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #211419
master
ed550821
docker
#43639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:07

canceled #211418
master
ed550821
docker
#43639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:07

canceled #211417
master
ed550821
macosx
#43639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:05

canceled #211416
master
ed550821
macosx
#43639 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

passed #188742
v3.0.8
e472937d
docker
#37238 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:01:24

passed #188741
v3.0.8
e472937d
docker
#37238 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:01:31

passed #188740
v3.0.8
e472937d
docker
#37238 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:11:11

58.0%
passed #188739
v3.0.8
e472937d
docker
#37238 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:10:53

58.0%
passed #188738
v3.0.8
e472937d
macosx
#37238 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:08:40

58.0%
passed #188737
v3.0.8
e472937d
macosx
#37238 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:17:22

58.0%
canceled #188736
master
e472937d
docker
#37237 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #188735
master
e472937d
docker
#37237 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_37

00:00:05

canceled #188734
master
e472937d
docker
#37237 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:00:05

canceled #188733
master
e472937d
macosx
#37237 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_37

00:00:07

canceled #188732
master
e472937d
macosx
#37237 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:07

passed #179468
v3.0.7
de6d8eb1
docker
#34936 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:01:07

passed #179467
v3.0.7
de6d8eb1
docker
#34936 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:15

passed #179466
v3.0.7
de6d8eb1
docker
#34936 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:08:44

58.0%
passed #179465
v3.0.7
de6d8eb1
docker
#34936 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:08:04

58.0%
passed #179464
v3.0.7
de6d8eb1
macosx
#34936 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:06:15

58.0%
passed #179463
v3.0.7
de6d8eb1
macosx
#34936 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:11:30

58.0%
canceled #179462
master
de6d8eb1
docker
#34935 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #179461
master
de6d8eb1
docker
#34935 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:05