Status Name Job Pipeline Stage Duration Coverage
skipped deploy_beta #198927
master
48a959aa
docker
#40062 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_37 #198926
master
48a959aa
docker
#40062 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:27

failed build_linux_36 #198925
master
48a959aa
docker
#40062 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:27

failed build_macosx_37 #198924
master
48a959aa
macosx
#40062 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:31

failed build_macosx_36 #198923
master
48a959aa
macosx
#40062 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:32

failed build_linux_37 #198910
new_protocol
7271c2d6
docker
#40058 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:21

failed build_linux_36 #198909
new_protocol
7271c2d6
docker
#40058 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:25

failed build_macosx_37 #198908
new_protocol
7271c2d6
macosx
#40058 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:26

failed build_macosx_36 #198907
new_protocol
7271c2d6
macosx
#40058 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:31

failed build_linux_37 #198906
new_protocol
169249b9
docker
#40057 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:13

failed build_linux_36 #198905
new_protocol
169249b9
docker
#40057 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:12

failed build_macosx_37 #198904
new_protocol
169249b9
macosx
#40057 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:40

failed build_macosx_36 #198903
new_protocol
169249b9
macosx
#40057 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:43

failed build_linux_37 #198902
new_protocol
40b42c5b
docker
#40056 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:15

failed build_linux_36 #198901
new_protocol
40b42c5b
docker
#40056 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:13

failed build_macosx_37 #198900
new_protocol
40b42c5b
macosx
#40056 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:24

failed build_macosx_36 #198899
new_protocol
40b42c5b
macosx
#40056 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:24

skipped deploy_beta #197902
master
2790cd2d
docker
#39823 by Yannick DAYER's avatar deploy
failed build_linux_37 #197901
master
2790cd2d
docker
#39823 by Yannick DAYER's avatar build

00:03:08

failed build_linux_36 #197900
master
2790cd2d
docker
#39823 by Yannick DAYER's avatar build

00:03:14

failed build_macosx_37 #197899
master
2790cd2d
macosx
#39823 by Yannick DAYER's avatar build

00:06:12

failed build_macosx_36 #197898
master
2790cd2d
macosx
#39823 by Yannick DAYER's avatar build

00:02:53

skipped deploy_beta #197183
master
8b8c302f
docker
#39656 by Yannick DAYER's avatar deploy
failed build_linux_37 #197182
master
8b8c302f
docker
#39656 by Yannick DAYER's avatar build

00:03:07

failed build_linux_36 #197181
master
8b8c302f
docker
#39656 by Yannick DAYER's avatar build

00:03:11

failed build_macosx_37 #197180
master
8b8c302f
macosx
#39656 by Yannick DAYER's avatar build

00:03:11

failed build_macosx_36 #197179
master
8b8c302f
macosx
#39656 by Yannick DAYER's avatar build

00:03:15

failed build_linux_37 #197090
moved-metadata
a75d0692
docker
#39634 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:01

failed build_linux_36 #197089
moved-metadata
a75d0692
docker
#39634 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:04

failed build_macosx_37 #197088
moved-metadata
a75d0692
macosx
#39634 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:03:46