Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #179244
v2.1.9
7519d25c
docker
#34875 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:51

passed #179243
v2.1.9
7519d25c
docker
#34875 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:55

passed #179242
v2.1.9
7519d25c
docker
#34875 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:03:03

65.0%
passed #179241
v2.1.9
7519d25c
docker
#34875 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:02:57

65.0%
passed #179240
v2.1.9
7519d25c
macosx
#34875 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:07:51

65.0%
passed #179239
v2.1.9
7519d25c
macosx
#34875 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:08:43

65.0%
canceled #179238
master
7519d25c
docker
#34874 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #179237
master
7519d25c
docker
#34874 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:04

canceled #179236
master
7519d25c
docker
#34874 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:04

canceled #179235
master
7519d25c
macosx
#34874 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:04

canceled #179234
master
7519d25c
macosx
#34874 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:04

passed #167421
v2.1.8
2dbe1097
docker
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:02:58

passed #167420
v2.1.8
2dbe1097
docker
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:10

passed #167419
v2.1.8
2dbe1097
macosx
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:11:39

65.0%
passed #167418
v2.1.8
2dbe1097
docker
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:16:16

65.0%
canceled #167417
master
2dbe1097
docker
#31119 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167416
master
2dbe1097
macosx
#31119 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:08

canceled #167415
master
2dbe1097
docker
#31119 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:06

passed #144081
v2.1.7
d12ac868
deployer
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:00:09

passed #144080
v2.1.7
d12ac868
deployer
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:00:23

passed #144079
v2.1.7
d12ac868
macosx
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:13:06

65.0%
passed #144078
v2.1.7
d12ac868
macosx
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:12:40

65.0%
passed #144077
v2.1.7
d12ac868
docker
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:09:02

65.0%
passed #144076
v2.1.7
d12ac868
docker
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

00:11:40

65.0%
canceled #144075
master
d12ac868
deployer
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #144074
master
d12ac868
macosx
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:02

canceled #144073
master
d12ac868
macosx
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:00:02

canceled #144072
master
d12ac868
docker
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

canceled #144071
master
d12ac868
docker
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

passed #131200
v2.1.6
38577f0f
deployer
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:13