Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #167421
v2.1.8
2dbe1097
docker
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:02:58

passed #167420
v2.1.8
2dbe1097
docker
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:10

passed #167419
v2.1.8
2dbe1097
macosx
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:11:39

65.0%
passed #167418
v2.1.8
2dbe1097
docker
#31120 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:16:16

65.0%
canceled #167417
master
2dbe1097
docker
#31119 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167416
master
2dbe1097
macosx
#31119 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:08

canceled #167415
master
2dbe1097
docker
#31119 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:06

passed #144081
v2.1.7
d12ac868
deployer
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar pypi pypi

00:00:09

passed #144080
v2.1.7
d12ac868
deployer
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_stable

00:00:23

passed #144079
v2.1.7
d12ac868
macosx
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:13:06

65.0%
passed #144078
v2.1.7
d12ac868
macosx
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:12:40

65.0%
passed #144077
v2.1.7
d12ac868
docker
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:09:02

65.0%
passed #144076
v2.1.7
d12ac868
docker
#22160 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

00:11:40

65.0%
canceled #144075
master
d12ac868
deployer
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

canceled #144074
master
d12ac868
macosx
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:00:02

canceled #144073
master
d12ac868
macosx
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:00:02

canceled #144072
master
d12ac868
docker
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

canceled #144071
master
d12ac868
docker
#22159 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

passed #131200
v2.1.6
38577f0f
deployer
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:13

passed #131199
v2.1.6
38577f0f
deployer
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:00:29

passed #131198
v2.1.6
38577f0f
macosx
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:18:16

65.0%
passed #131197
v2.1.6
38577f0f
macosx
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:18:29

65.0%
passed #131196
v2.1.6
38577f0f
docker
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:14:04

65.0%
passed #131195
v2.1.6
38577f0f
docker
#18842 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:14:18

65.0%
canceled #131194
master
38577f0f
deployer
#18841 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #131193
master
38577f0f
macosx
#18841 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

canceled #131192
master
38577f0f
macosx
#18841 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:00:03

canceled #131191
master
38577f0f
docker
#18841 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:05

canceled #131190
master
38577f0f
docker
#18841 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:00:04

passed #130648
master
f13c5eb9
deployer
#18683 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:00:23