Status Job Pipeline Stage Name Coverage
passed #131851
v1.1.0
4fc09eaa
docker
#19009 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

16:03

72.0%
passed #131850
v1.1.0
4fc09eaa
docker
#19009 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

15:38

72.0%
canceled #131849
master
4fc09eaa
deployer
#19008 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #131848
master
4fc09eaa
macosx
#19008 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:04

canceled #131847
master
4fc09eaa
macosx
#19008 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

00:04

canceled #131846
master
4fc09eaa
docker
#19008 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:02

canceled #131845
master
4fc09eaa
docker
#19008 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

00:03

passed #130871
master
5a8f768e
deployer
#18741 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:21

passed #130870
master
5a8f768e
macosx
#18741 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

35:07

72.0%
passed #130869
master
5a8f768e
macosx
#18741 by André Anjos's avatar build build_macosx_27

33:05

72.0%
passed #130868
master
5a8f768e
docker
#18741 by André Anjos's avatar build build_linux_36

17:40

72.0%
passed #130867
master
5a8f768e
docker
#18741 by André Anjos's avatar build build_linux_27

17:41

72.0%
passed #129276
master
a7b2f7f1
deployer
#18372 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:28

passed #129275
master
a7b2f7f1
macosx
#18372 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

28:28

72.0%
passed #129274
master
a7b2f7f1
macosx
#18372 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_27

25:55

72.0%
passed #129273
master
a7b2f7f1
docker
#18372 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

22:33

72.0%
passed #129272
master
a7b2f7f1
docker
#18372 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_27

29:01

72.0%
passed #128874
v1.1.1
cf51e22f
deployer
#18227 by Pavel KORSHUNOV's avatar pypi pypi

00:40

passed #128873
v1.1.1
cf51e22f
deployer
#18227 by Pavel KORSHUNOV's avatar deploy deploy_stable

00:31

passed #128872
v1.1.1
cf51e22f
macosx
#18227 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_macosx_36

29:48

72.0%
passed #128871
v1.1.1
cf51e22f
macosx
#18227 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_macosx_27

28:22

72.0%
passed #128870
v1.1.1
cf51e22f
docker
#18227 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_linux_36

18:09

72.0%
passed #128869
v1.1.1
cf51e22f
docker
#18227 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_linux_27

18:34

72.0%
canceled #128868
master
cf51e22f
deployer
#18226 by Pavel KORSHUNOV's avatar deploy deploy_beta

canceled #128867
master
cf51e22f
macosx
#18226 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_macosx_36

00:05

canceled #128866
master
cf51e22f
macosx
#18226 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_macosx_27

00:05

canceled #128865
master
cf51e22f
docker
#18226 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_linux_36

00:09

canceled #128864
master
cf51e22f
docker
#18226 by Pavel KORSHUNOV's avatar build build_linux_27

00:09

passed #126738
master
a7b2f7f1
deployer
#17652 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:17

passed #126737
master
a7b2f7f1
macosx
#17652 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

24:25

72.0%