Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
passed #179684
v3.2.4
63bcf635
docker
#34994 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:00:54

passed #179683
v3.2.4
63bcf635
docker
#34994 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:01:00

passed #179682
v3.2.4
63bcf635
docker
#34994 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:04:32

67.0%
passed #179681
v3.2.4
63bcf635
docker
#34994 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:35

67.0%
passed #179680
v3.2.4
63bcf635
macosx
#34994 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:03:35

67.0%
passed #179679
v3.2.4
63bcf635
macosx
#34994 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:07:11

67.0%
canceled #179678
master
63bcf635
docker
#34993 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #179677
master
63bcf635
docker
#34993 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_37

00:00:06

canceled #179676
master
63bcf635
docker
#34993 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:06

canceled #179675
master
63bcf635
macosx
#34993 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_37

00:00:07

canceled #179674
master
63bcf635
macosx
#34993 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:07

passed #167691
v3.2.3
c64da500
docker
#31238 by Tiago de Freitas Pereira's avatar pypi pypi

00:03:03

passed #167690
v3.2.3
c64da500
docker
#31238 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_stable

00:03:17

passed #167689
v3.2.3
c64da500
macosx
#31238 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:14:09

67.0%
passed #167688
v3.2.3
c64da500
docker
#31238 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:20:30

67.0%
canceled #167687
master
c64da500
docker
#31237 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

canceled #167686
master
c64da500
macosx
#31237 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_macosx_36

00:00:05

canceled #167685
master
c64da500
docker
#31237 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:00:05

passed #156555
add_spectrogram_utils
0fb0eed4
macosx
#26695 by Saeed SARFJOO's avatar build build_macosx_36

00:11:04

67.0%
passed #156554
add_spectrogram_utils
0fb0eed4
docker
#26695 by Saeed SARFJOO's avatar build build_linux_36

00:18:46

67.0%
passed #156523
add_spectrogram_utils
723356ff
macosx
#26683 by Saeed SARFJOO's avatar build build_macosx_36

00:17:49

67.0%
passed #156522
add_spectrogram_utils
723356ff
docker
#26683 by Saeed SARFJOO's avatar build build_linux_36

00:17:49

67.0%
failed #156521
add_spectrogram_utils
b8681fc0
macosx
#26682 by Saeed SARFJOO's avatar build build_macosx_36

00:17:07

67.0%
canceled #156520
add_spectrogram_utils
b8681fc0
docker
#26682 by Saeed SARFJOO's avatar build build_linux_36

00:16:53

passed #146551
master
b0bf3744
deployer
#22924 by Amir MOHAMMADI's avatar deploy deploy_beta

00:00:12

passed #146550
master
b0bf3744
macosx
#22924 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:07:36

67.0%
passed #146549
master
b0bf3744
macosx
#22924 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_27

00:08:07

67.0%
passed #146548
master
b0bf3744
docker
#22924 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_36

00:09:47

67.0%
passed #146547
master
b0bf3744
docker
#22924 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_linux_27

00:09:48

67.0%
passed #146544
p1
5462a82f
macosx
#22823 by Amir MOHAMMADI's avatar build build_macosx_36

00:07:40

67.0%