Status Name Job Pipeline Stage Duration Coverage
skipped deploy_beta #266781
master
8424ff53
bob docker
#60734 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_39 #266780
master
8424ff53
bob docker
#60734 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:17:07

failed build_linux_38 #266779
master
8424ff53
bob docker
#60734 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:10

failed build_macos_arm_39 #266778
master
8424ff53
bob macos arm
#60734 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:00:54

passed build_macos_intel_39 #266777
master
8424ff53
bob macos intel
#60734 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:15:40

passed build_macos_intel_38 #266776
master
8424ff53
bob macos intel
#60734 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:15:37

passed deploy_beta #261178
master
bc944cef
bob docker
#59282 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy

00:01:42

passed build_linux_39 #261177
master
bc944cef
bob docker
#59282 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:51

passed build_linux_38 #261176
master
bc944cef
bob docker
#59282 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:31

passed build_macos_arm_39 #261175
master
bc944cef
bob macos arm
#59282 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:37

passed build_macos_intel_39 #261174
master
bc944cef
bob macos intel
#59282 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:41

passed build_macos_intel_38 #261173
master
bc944cef
bob macos intel
#59282 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:35

skipped deploy_beta #261172
master
4dcd75b4
bob docker
#59281 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_39 #261171
master
4dcd75b4
bob docker
#59281 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:56

passed build_linux_38 #261170
master
4dcd75b4
bob docker
#59281 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:20:15

passed build_macos_arm_39 #261169
master
4dcd75b4
bob macos arm
#59281 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:10:04

passed build_macos_intel_39 #261168
master
4dcd75b4
bob macos intel
#59281 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:04

passed build_macos_intel_38 #261167
master
4dcd75b4
bob macos intel
#59281 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:02

failed build_linux_39 #261164
master
4dcd75b4
bob docker
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:48

skipped deploy_beta #261163
master
4dcd75b4
bob docker
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_39 #261162
master
4dcd75b4
bob docker
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:40

passed build_linux_38 #261161
master
4dcd75b4
bob docker
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:45

passed build_macos_arm_39 #261160
master
4dcd75b4
bob macos arm
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:10:33

passed build_macos_intel_39 #261159
master
4dcd75b4
bob macos intel
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:46

passed build_macos_intel_38 #261158
master
4dcd75b4
bob macos intel
#59280 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:43

skipped deploy_beta #261094
master
faec649d
bob docker
#59265 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy
failed build_linux_39 #261093
master
faec649d
bob docker
#59265 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:23

failed build_linux_38 #261092
master
faec649d
bob docker
#59265 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:19:21

failed build_macos_arm_39 #261091
master
faec649d
bob macos arm
#59265 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:09:45

failed build_macos_intel_39 #261090
master
faec649d
bob macos intel
#59265 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build

00:16:22