Status Job Pipeline Stage Name Timing Coverage
failed #168927
master
e746df17
docker
#31722 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:01:29

failed #168810
master
e746df17
docker
#31722 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:01:16

passed #168809
master
e746df17
docker
#31722 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:59

passed #168808
master
f75687e1
docker
#31721 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:01:40

passed #168807
master
f75687e1
docker
#31721 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:05:04

passed #168554
master
a6f51518
docker
#31605 by Zohreh MOSTAANI's avatar deploy deploy_beta

00:01:34

passed #168553
master
a6f51518
docker
#31605 by Zohreh MOSTAANI's avatar build build_linux_36

00:06:39

passed #168496
master
d15355a1
docker
#31579 by Tiago de Freitas Pereira's avatar deploy deploy_beta

00:01:53

passed #168495
master
d15355a1
docker
#31579 by Tiago de Freitas Pereira's avatar build build_linux_36

00:04:58

passed #168489
docedit
19cbb0d5
docker
#31575 by Zohreh MOSTAANI's avatar build build_linux_36

00:06:04

passed #168305
master
d15355a1
docker
#31494 by Zohreh MOSTAANI's avatar deploy deploy_beta

00:03:19

passed #168304
master
d15355a1
docker
#31494 by Zohreh MOSTAANI's avatar build build_linux_36

00:04:54

passed #168136
docedit
d15355a1
docker
#31399 by Zohreh MOSTAANI's avatar build build_linux_36

00:11:04

failed #168073
docedit
d15355a1
docker
#31399 by Zohreh MOSTAANI's avatar build build_linux_36

passed #165631
master
d15355a1
docker
#30435 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:02:52

passed #165630
master
d15355a1
docker
#30435 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:04:36

passed #165627
bob-devtools
49789d13
docker
#30433 by André Anjos's avatar build build_linux_36

00:12:05

passed #153738
v0.2.0
e54f2183
deployer
#25600 by André Anjos's avatar deploy deploy_stable

00:01:33

passed #153737
v0.2.0
e54f2183
macosx
#25600 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:06:11

canceled #153736
master
e54f2183
deployer
#25599 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

canceled #153735
master
e54f2183
macosx
#25599 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:00:06

passed #153693
master
de25be61
deployer
#25571 by Zohreh MOSTAANI's avatar deploy deploy_beta

00:00:47

passed #153692
master
de25be61
macosx
#25571 by Zohreh MOSTAANI's avatar build build_macosx_36

00:10:28

passed #153689
v0.1.0
b919438e
deployer
#25567 by André Anjos's avatar deploy deploy_stable

00:01:31

passed #153688
v0.1.0
b919438e
macosx
#25567 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:05:57

canceled #153687
master
b919438e
deployer
#25566 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

canceled #153686
master
b919438e
macosx
#25566 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:00:09

passed #153684
master
a84ed7f7
deployer
#25564 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta

00:00:46

passed #153683
master
a84ed7f7
macosx
#25564 by André Anjos's avatar build build_macosx_36

00:10:56

skipped #153682
master
e3bcea82
deployer
#25562 by André Anjos's avatar deploy deploy_beta